Misją Fundacji „Forteczne Dziedzictwo” jest opieka nad obiektami architektury militarnej. 
Ponadto prowadzimy działalność szkoleniową, edukacyjną i informacyjną.

Celami Fundacji są:
- eksploracja obiektów celem poznania ich przeznaczenia oraz inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna tych że obiektów
- poszukiwanie nowych obiektów na terenie RP mających znaczenie historyczne
- poszukiwanie, analiza i archiwizacja materiałów dotyczących wydarzeń, miejsc i obiektów, które miały miejsce, bądź znajdują się na Ziemiach Polskich a posiadają znaczenie historyczne
- badanie oraz wzbogacenie wiedzy historycznej, a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego, eksterminacji i prześladowań Narodu Polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich
- wzbogacenie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych
- poszanowanie, opieka i ochrona nad dobrami historii i kultury a także włączenie obiektów zabytkowych w kulturalne, społeczne i gospodarcze życie społeczeństwa poprzez adaptację ich do ruch turystycznego
- poszerzenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat historii Ziem Polskich i architektury
- poszukiwanie świadków zdarzeń, którzy mogą kształtować świadomość historyczną
- . wspieranie i realizowanie zadań związanych z rewitalizacją i odbudową zabytków kultury i historii;


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- współpraca z instytucjami o podobnym charakterze a w szczególności o profilu pokrewnym
- współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi oraz muzeami
- współpraca z instytutami historii, archiwami i ośrodkami edukacyjnymi oraz obiektami turystycznymi o charakterze historycznym i nie tylko
- współpraca z ośrodkami telewizyjnymi oraz czasopismami i wydawnictwami popularno-naukowymi o charakterze historycznym i nie tylko
- prowadzenie badań przy pomocy sprzętu pomiarowego, naukowego i elektronicznego
- poszukiwanie materiałów na temat historii w archiwach państwowych i prywatnych
- organizacja spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji a także imprez i rekonstrukcji historycznych, spacerów przewodnickich mających na celu kształtowanie świadomości historycznej, kulturowej i narodowej
- prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej a także naukowej w postaci analiz i studiów
- organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań
- wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej
- prowadzenie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie funduszy na działalność statutową w tym także środków z Unii Europejskie.